fbpx

Condicions generals de contratació

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web www.carmelabikes.com és propietat d’OH BIKE FACTORIA SL amb CIF B66493271 i adreça fiscal en DIPUTACIO 286, BAIXOS 08009, BARCELONA, actuant comercialment sota la Carmela bikes

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre OH BIKE FACTORIA SL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la normativa vigent i aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal , la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

OH BIKE FACTORIA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, OH BIKE FACTORIASL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

L’objecte de la pàgina web és venda de BICICLETES ELECTRIQUES I ACCESSORIS.
La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.
Així mateix, vostè pot subscriure’s al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.
Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web d’OH BIKE FACTORIA SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra tenda online.
És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra online. Pot accedir a l’apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent i aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, OH BIKE FACTORIA SL informa als usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran incorporats al sistema de tractament sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, OH BIKE FACTORIA SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a l’adreça
DIPUTACIO 286, BAIXOS 08009, BARCELONA o a través del correu electrònic info@carmelabikes.com

Durant el procés de compra haurà d’identificar-se amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada a qualsevol moment, a la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi’s en contacte amb OH BIKEFACTORIA SL en el telèfon d’atenció al client 931187533 o mitjançant el correu electrònic info@carmelabikes.com
Tots els continguts de la web estan en espanyol, català, anglès, alemany i francès.
El client, en rebre el producte en l’adreça de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda.

All the website’s content is in Spanish, Catalan, English, German and French.

Upon receiving the product at the delivery address provided, the customer will receive an invoice or a copy of the order.

Oferta i vigència

En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent OH BIKEFACTORIA SL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, OH BIKE FACTORIA SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta forma, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i a qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts en la nostra tenda online, incorporen una fotografia i les característiques essencials del mateix, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. En les característiques s’identifica el mateix.

Garantia

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix. OH BIKE FACTORIA SL respon de les faltes de conformitat de tots els productes oferts a la pàgina web durant el termini de dos anys des del lliurament.
OH BIKE FACTORIA SL disposa d’un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se a l’establiment d’OH BIKE FACTORIA SL, al servei de postvenda, per correu electrònic a service@carmelabikes.com o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte podrà dirigir-se al telèfon d’atenció al client 931187533 o mitjançant el correu electrònic info@carmelabikes.com

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Els preus dels productes no inclouen les despeses de transport. Aquests costos s’afegiran al carret de compra abans de finalitzar el pagament
Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses de lliurament i transport

OH BIKE FACTORIA SL realitza els enviaments del producte per tota la Unió Europea, les despeses d’enviament s’aplicaran en funció de la zona d’enviament, grandària, pes i mesures del producte. OH BIKE FACTORIA SL respon a unes despeses d’enviament gratuït quan l’import de la compra sigui major a 150€

El temps de lliurament del producte variarà depenent de si el producte està en estoc. SI es disposa d’estoc estigui trigarà a arribar a la destinació en un termini d’entre 5 i 7 dies laborals a partir del moment que OH BIKEFACTORIA SL confirmi la comanda.

Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l’import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d’indicar la seva elecció:
– Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD
Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat a la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.
Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor d’OH BIKE FACTORIA SL.
En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.
Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.
Quan l’import d’una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el nombre d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i re abonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.
No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront d’OH BIKE FACTORIA SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació

– Transferència Bancària
En seleccionar la transferència bancària rebrà, juntament amb la confirmació de la seva comanda, un e-mail amb les dades bancàries d’OH BIKE FACTORIA SL.
És molt important que en realitzar la transferència indiqui en l’assumpte el nombre de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 7 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder validar-ho sinó la comanda serà automàticament cancel·lada. .
Si ho desitja, pot enviar-nos el justificant de la transferència per fax , o per e-mail info@carmelabikes.com. Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiu la comanda fins que el nostre departament d’administració no tingui confirmació bancària de la transferència.
Recordar-li que el pagament s’ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.
En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d’Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. De no ser així, OH BIKE FACTORIA SL podria paralitzar l’enviament de la seva comanda al no rebre la quantitat íntegra del mateix.
Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del client.
La disponibilitat dels productes oferts per OH BIKE FACTORIA SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que OH BIKEFACTORIA SL actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilidat, OH BIKEFACTORIA SL al moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà al client, per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

El comprador disposarà d’un termini mínim de quinze dies naturals per desistir.
Des del moment que el transportista lliuri la bicicleta en el punt de trobada (adreça particular o tendeixi clic and collect) el comprador té 15 dies naturals per posar-se en contacte amb OH BIKE FACTORIA SL
L’exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 931187533, dirigint-se al correu electrònic info@carmelabikes.com ,remetent el seu escrit a la nostra adreça postal DIPUTACIO 286, BAIXOS 08009, BARCELONA, o bé a través del formulari de desistiment.
Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.
La devolució
El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a OH BIKE FACTORIA SL, a l’adreça DIPUTACIO 286, BAIXOS 08009, BARCELONA, sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de quinze dies naturals a partir de la data en què es lliura la bicicleta al client (adreça particular o tendeixi clic and collect).S’entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.
El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.
En tot cas, els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original, la bicicleta no podrà haver recorregut un màxim de 50km. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s’asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Una vegada rebut/s, revisarem el seu estat. Al moment en què comprovem que tant el/els article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà mitjançant transferència bancària.
OH BIKE FACTORIA SL podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte.

Devolució del producte defectuós

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a est, no siguin conseqüència del client, est tindrà dret a la devolució del producte, informant a OH BIKEFACTORIA SL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cost algun per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

OH BIKE FACTORIA SL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d’acord amb condicions acceptades al moment de la venda. Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment d’OH BIKE FACTORIA SL està situat en DIPUTACIO 286, BAIXOS 08009, BARCELONA o a través del correu electrònic info@carmelabikes.com

Jurisdicció

Així mateix, OH BIKE FACTORIA SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. OH BIKEFACTORIA SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Este sitio web utiliza Cookies propias y de terceros, para recopilar información con la finalidad de mejorar nuestros servicios, para mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias, así como analizar sus hábitos de navegación. Si continua navegando, supone la aceptación de la instalación de las mismas. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web. Cómo configurar

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close